Handhaver 2016863

U bent een handhaver met ervaring op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen infrastructurele en waterhuishoudkundige netwerken en kennis van relevante wet- en regelgeving, GVG, GeoWeb en PowerBrowser.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is op zoek naar een handhaver voor de afdeling Handhaving. De afdeling richt zich op de inspectie, schouw, het toezicht en de handhaving van wet- en regelgeving voor zowel de milieu-, verkeers-, nautische als scheepvaartwetgeving. Handhaving borgt en verbetert de naleving van voorschriften en dus de kwaliteit, kwantiteit en het veilig en doelmatig gebruik en beheer van de netwerken. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de beoordeling van vergunningen en meldingen op handhaafbaarheid en voert ze op basis van risicogestuurde toezichtplannen het nodige toezicht of controles uit vanaf land, water en vanuit de lucht.

De afdeling Handhaving is verantwoordelijk voor het controleren van vergunningen, meldingen en onderliggende wet- en regelgeving binnen de eigen regio of in landelijk teamverband en adviseert preventief. Ook voert ze de rol van bevoegd gezag uit met de daarbij behorende strafrechtelijke of bestuurlijkemiddelen en doen dit waar nodig in samenwerking met andere bevoegde gezagdragers, zoals gemeenten, ILT, waterschappen en provincies, maar ook in samenwerking met het OM bij strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast verzorgt Handhaving bijdrages aan landelijke beleidsontwikkeling, vertalen ze deze bijdrages naar uitvoering, leveren ze kennis over de regionale ontwikkelingen op de netwerken en dragen bij aan de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures.

Eén belangrijk aspect binnen het project Areaal op Orde is het saneren van het totaal aantal ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater op rijkswater, afkomstig van woonboten gelegen in het beheergebied van de opdrachtgever. Hierbij zal onderzocht en beoordeeld worden wat de lozings- en rioleringssituatie is en of een woonbooteigenaar in het bezit is van alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen. Tevens wordt nagegaan of een woonboot een legale woonbestemming heeft. Een tweede belangrijk aspect is de inventarisatie van alle drijvende objecten en het beoordelen aan welke objecten een watervergunning kan worden verleend, of de bestaande vergunning gewijzigd dient te worden, of dat een situatie niet kan worden vergund / gelegaliseerd.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U levert een regiobrede en overschrijdende bijdrage aan het beheer, gebruik en de ontwikkeling van infrastructurele en waterhuishoudkundige netwerken in de regio.
 • U bent verantwoordelijk voor adviezen over het totale proces en opereert vanuit uw specialisme.
 • U verscherpt het toezicht van de opdrachtgever en bent verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit, kwantiteit en het veilig gebruik van de netwerken vanuit de rol van bevoegd gezag, binnen de gestelde (wettelijk) kaders via zwaar complex toezicht.
 • U bent gericht op het houden van toezicht, voert middelzware en zware toezichtactiviteiten uit en draagt zorg voor de benodigde voorbereidingen binnen een technische en/of bestuurlijke omgeving conform opdracht en/of kaderstelling.
 • U stelt project- en toezichtplannen op, organiseert gezamenlijk toezicht met andere toezichtpartners en draagt zorg voor de realisatie hiervan.
 • U signaleert ontwikkelingen, trends en knelpunten.
 • U houdt toezicht op de voor het netwerk risicovolle activiteiten conform opdracht en/of kaderstelling.
 • U voert handhaafbaarheidstoetsen uit voor zware vergunningen en levert geanalyseerde informatie aan die bruikbaar is voor de bestuurlijke omgeving en het te voeren assetmanagement.
 • U stelt rapportages op, beoordeelt ze en zorgt ervoor dat de administratie en systemen rondom toezicht continue op orde zijn.
 • U voert controles uit op vergunningen en past de sanctiestrategie toe.
 • U adviseert over bestuurlijke en strafrechtelijke opvolging conform de sanctiestrategie.
 • U levert een bijdrage aan de realisatie van onderzoeken van omgevingsmanagement en de afhandeling van bezwaren.
 • U zorgt ervoor dat handhaving tijdig in de processen omgevings- en assetmanagement aan de orde komt.
 • U maakt optimaal gebruik van een relevant netwerk met netwerkbeheerders in de regio en onderhoudt dit netwerk.
 • U neemt deel aan landelijke werkgroepen en vervult de voortrekkersrol bij middelgrote projecten.
 • U vervult een voortrekkersrol op het gebied van interne bedrijfsvoering.
 • U weet passende interventies in te zetten.
 • U levert een bijdrage aan zowel beleidsevaluaties als landelijke evaluaties.
 • U optimaliseert de naleving van het beleid.
 • U zorgt ervoor dat het toezicht aansluit op de sturing in het beleids- en handhavingsproces en adviseert over het verbeteren van naleefgedrag en aandachtspunten voor de netwerkbeheerder.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo-opleiding.
 • U bent per direct beschikbaar voor 20 uur per week.
 • U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van VTH.
 • U hebt kennis van de Landelijke Handhavingsstrategie, strafrecht en bestuursrecht ten behoeve van handhavend optreden.
 • U hebt kennis van relevante wet- en regelgeving zijnde Blah, Wtw 6.5c, Wtw 6.2, activiteitenbesluit en BGR.
 • U beschikt over juridische kennis inzake bestuurs- en strafrecht.
 • U hebt kennis van GIS-applicaties GVG en GeoWeb en zaaksysteem PowerBrowser.

Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.

Wensen

 • U hebt kennis van natte infrastructuur en inzicht in de samenhang met andere bedrijfsprocessen, met name op het gebied van vergunningverlening.
 • U hebt aantoonbare ervaring op het gebied van advisering.
 • U hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken.
 • U hebt kennis van en ervaring met communicatie naar en aanspreekpunt zijn voor alle mogelijke betrokken partijen.
 • U bezit de competenties en gedragingen: overtuigingskracht, oordeelsvorming, probleemanalyse, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, stimulerende en proactieve houding, communicatief vaardig, klantgericht, zelfstandig en flexibel.

Waar?
‘s-Hertogenbosch

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind december 2018, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Waarom?
Ter uitbreiding.

Hoe?
Reageer vóór dinsdag 10 januari aanstaande en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl of klik op Solliciteren. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 2016863.

Deze vacature is helaas vervuld

Interesse in andere functies kijk dan hier.